Medlemskap i Søndre Land IL Friidrett forutsetter betalt årlig medlemskontingent. Kontingenten er 100 kroner per kalenderår. Ved deltakelse i organisert trening kreves i tillegg inn årlig treningsavgift.

Alle medlemmer i SLIL Friidrett er omfattet av klubbens samarbeidsavtaler med Gjøvik Idrettsmedisinske Team og Craft/MX Sport Hov på Randsfjord Handel. Medlemmer i SLIL Friidrett får redusert startkontingent Land Løpskarusell, og deltar gratis i klubbens egne stevner på bane og innendørs.

Kontingenter/treningsavgifter i SLIL Friidrett gjeldende for 2024:

(Vedtatt av årsmøtet i SLIL Friidrett 2023)

Kategori 1: Friidrettslek barn: Medlemskontingent 100 kroner og treningsavgift 100 kroner (Totalt 200 kroner).

Kategori 2: Ungdom som trener tirsdager og konkurranseutøvere bane 10 og 11 år: Medlemskontingent 100 kroner og treningsavgift 200 kroner (Totalt 300 kroner).

Kategori 3: Ungdom som trener tirsdager og lørdager/konkurranseutøvere på bane 12 år og eldre: Medlemskontingent 100 kroner og treningsavgift 400 kroner (Totalt 500 kroner).

Kategori 4: Andre aktive bane (veteran- og andre konkurranseutøvere utenfor organisert trening i SLIL Friidrett med krav om helårslisens): Medlemskontingent 100 kroner og serviceavgift 100 kroner (Totalt 200 kroner).

Kategori 5: Aktive i løp utenfor bane, mosjonister og støttemedlemmer: Medlemskontingent 100 kroner.

NB – VIKTIG! Kontingent og treningsavgifter for eksisterende medlemmer faktureres fra klubben. Nye medlemmer kan enten melde seg inn her, eller sende en e-post til klubbens medlemsansvarlig på s-mosh@online.no, evnt. sms til 90824969 slik at vi kan sende en digital invitasjon om klubbmedlemskap til din bruker i Min Idrett. Godkjent medlemsskap krever at kontingenten er betalt.

Aktive innenfor alle kategorier må i tillegg betale medlemskontingent til Søndre Land IL Allianse dersom årsmøtet i alliansen bestemmer dette. Denne skal eventuelt betales kun en gang per kalenderår uavhengig av om utøveren er aktiv i flere særidrettslag i alliansen. Alliansekontingenten kreves inn særskilt av SLIL allianse. For info om SLIL allianses til enhver tid gjeldende kontingentsatser vises til SLIL allianses hjemmesider.

Gjelder kategori 1-5: Omfattes av klubbens til en hver tid gjeldende klubbavtale med butikk for kjøp av relevant trenings- og konkurransetøy til medlemsrabatt. Omfattes av klubbens samarbeidsavtale med Gjøvik Idrettsmedisinske Team. Anledning til å løse norsk friidretts helårslisens (13 år+). Redusert startkontingent i Land Løpskarusell og gratis deltakelse i klubbens egne stevner på bane og innendørs. (Deltakelse på banestevner krever helårslisens for 13 år+)

 Gjelder for kategori 1-3: Klubben dekker startkontingent på banestevner prioritert av klubben, forutsatt at påmelding til disse skjer gjennom klubbens påmeldingsansvarlig, treningsavgift er betalt og at de det er aktuelt for (fra 13 år) har betalt helårslisens til Norges Friidrettsforbund. Dersom påmeldt utøver uteblir fra stevnedeltakelse av grunner vedkommende rår over selv, må vedkommende selv dekke startkontingenten. Når startkontingent dekkes er utøver pliktig å benytte SLIL Friidretts konkurransetøy forutsatt at dette er stilt til disposisjon av klubben.

Gjelder for kategori 3: Klubben dekker klubbandel for baneutøvere og trenere uttatt på krets- og forbundslag, samt klubbandel ved samlinger i regi av krets og forbund innenlands. Ved deltakelse på forbunds-/landslagssamlinger og i offisielle norske mesterskap på bane med kvalifiseringskrav dekker klubben reise og opphold med inntil 4000 kroner per uttatt/kvalifisert utøver og 1 trener. Forutsatt er at reise/opphold skjer slik forbund og/eller klubb bestemmer, og at påmelding og bestilling skjer gjennom klubbens påmeldingsansvarlig. Andre tilfeller skal behandles særskilt av klubbens styre dersom de innebærer kostnader for klubben.

Gjelder kategori 4-5: Klubben dekker ingen startkontingenter. Medlemmet er selv ansvarlig for sin aktivitet og påmelding til konkurranser. Klubben stiller ikke konkurransetøy til disposisjon, men oppfordrer til å benytte dette ved egen anskaffelse gjennom klubbens gjeldende klubbavtale i butikk.