Etter vedtak i Søndre Land kommunestyre er Søndre Land IL Allianse blitt løst fra forpliktelsen om å bidra med 1,5 til 2 millioner kroner i finansieringen av kunstressbanen og friidrettsanlegget i Søndre Land Idrettspark. Som følge av kommunestyrevedtaket har Søndre Land IL Allianses årsmøte vedtatt å redusere alliansekontingenten for 2017 til 100 kroner per medlem.

Det er samtidig under utarbeidelse en ny samarbeidsavtale mellom idrettslagsalliansen og kommunen om drift og vedlikehold av anleggene. Et «utkast» til avtale var vedlegg til saken som ble behandlet i kommunestyret.

Kommunalt anlegg

– Kommunen og idrettslaget har ennå ikke signert revidert prinsippavtale og samarbeidsavtale om bruk av anleggene. Revidering av avtalen ble i behandlingen av saken i kommunestyret gitt til rådmannen. Den snart foreliggende samarbeidsavtalen vil nok innebære at idrettslaget skal utføre en del vedlikeholdsoppgaver,  noe de har gjort de siste par årene», opplyser Roger Vestrum i Søndre Land kommune.

Kunstgressbanen og friidrettsanlegget i idrettsparken er kommunalt bygde og eide anlegg. Gjennom spillemiddelfinansieringen er anleggseier forpliktet til å drifte og vedlikeholde anlegget. Det er selve oppgaven med den praktiske utføringen som er satt bort til idrettslagsalliansen.

– I forslaget til avtaler vil det være viktig å få frem at kommunen har overordnet drifts- og vedlikeholdsansvar, og har et samarbeid med idrettslaget om den praktiske delen av det. Kommunen investerer i vedlikeholdsutstyr og sørger for årlig dybdevedlikehold, mens idrettslaget utøver løpende vedlikeholdsarbeid. Idrettslagets vedlikeholdsarbeid er da å anse som vederlag for sitt bruk, sier Vestrum.

Gjennom en intern ansvarsfordeling i idrettslagsalliansen, er det idrettslagene som aktiviserer fotball og friidrett som utfører og skal utføre det praktiske arbeidet med å skjøtte anlegget. Den interne fordelingen innebærer at fotballen tar seg av kunstgressbanen, langsidene ut mot gjerdene og sørenden av anlegget, mens friidrett tar seg av friidrettsområdet i nordenden av anlegget.

Oppgaven med den praktiske utføringen av drift og vedlikehold av anleggene utgjør en betydelig ressursinnsats fra lagene som også er brukere av anleggene. Det er opp til de enkelte lagene om de vil utføre oppgaven med innleid arbeidskraft (som de må betale selv), eller utfører arbeidet på dugnad.

Frivillig arbeid

Søndre Land IL Friidrett utfører sin del av oppgaven gjennom dugnadsarbeid, etter å ha anskaffet nødvendig utstyr og redskap for SLIL Friidretts regning. Dette omfatter kosting, blåsing og støvsuging av friidrettsdekket i nordenden, gressklipping mellom friidrettsdekket og yttergjerdene, raking, stell av lengdegrop og kulestøtområdet, samt generelt renhold. Det er også hogd trær inntil banen for å redusere løvfall ut på banen.

Ved at friidretten utfører sin del av drifts- og vedlikeholdsoppgaven som frivillig arbeid, medfører ikke oppgaven noen økning av medlemskontingenten og treningsavgiftene i Søndre Land IL Friidrett.

Alle medlemmer i SLIL må i tillegg til kontingent og treningsavgift i det laget de er aktive i, betale kontingent til SLIL Allianse. Denne kontingenten har vært varierende etter alder opp til 500 kroner for aktive inntil i 2016.

Etter at kommunestyret i mars gjorde vedtak om å frita idrettslaget for medfinansieringsforpliktelsen i anlegget, har SLIL Allianse kunnet redusere sin kontigent for alle til 100 kroner for 2017. Dette betyr at vedtaket i kommunestyret har gjort det rimeligere å delta i aktiv idrett i Søndre Land IL, med opptil 400 kroner avhengig av alder.

Asfalterer inntil

Kommunestyret gjorde samtidig vedtak om å fullføre anlegget med ferdigstillelse av områdene inntil banen. Dette vil si at det våren 2017 skal asfalteres på det urenslige området mellom løpebanen og yttergjerdet langs Lausgardsveien, og i de urenslige sonene inntil vestre langside. Dette vil ha stor betydnig for renslighet, vedlikehold og levetid på anlegget.

De øvrige deler av Søndre Land Idrettspark, som nedre gressbane, knøttefotballbaner og Sportshytta, er Søndre Land IL Allianses eiendom. Redskapshuset for friidrett i nordenden av løpebanen er Søndre Land IL Friidretts eiendom.

Les saksframleggene og vedtakene fra Søndre Land kommunestyre her

Les om SLILs organisering som idrettslagsallianse her

Les mer om Søndre Land Idrettspark her

Drift- og vedlikeholdsavtale

Ordensregler for Søndre Land Idrettspark

Les om Søndre Land IL Friidretts eget utstyrshus i idrettsparken

Friidrettsungdommen i Søndre Land på lag med Søndre Land kommune

Søndre Land kommune skal ferdigstille området mellom løpebanen og Lausgardsvegen. Dette vil forenkle vedlikeholdet i anlegget og forlenge dets levetid.

Kunstgressbanens drifts- og vedlikeholdsområde omfatter også løpebanens langsider.