Krevende forhold i idrettsparken truer friidrettens eksistens

Etableringen av Søndre Land Idrettspark med kunstgressbane og løpebane med fast dekke i 2015 skulle være en gledens sak for idrettsaktive barn og unge. Etter fire og et halvt år har forholdene vært nærmest kontinuerlig slik at de i ytterste konsekvens kan true friidrettens eksistens i Søndre Land. Det er særlig vinterdriften av kunstgressbanen og mangelfull opprydding etter den – og generell mangelfull etterlevelse av vedlikeholds- og ordensregler – som tærer på.

Søndre Land IL Friidrett avholdt årsmøte onsdag 27. februar, og situasjonen er nå slik at det er vanskelig å rekruttere tillitsvalgte med lyst og vilje til å gå på møter der bruk, drift og vedlikehold i idrettsparken er temaer. Selv om idrettsparken er et kommunalt bygd og eid idrettsanlegg, er det Søndre Land IL Allianse som styrer bruken av anlegget og har oppgaven med å drifte og vedlikeholde anlegget på oppdrag fra anleggseier.

Søndre Land IL Allianse består av en egen årsmøtevalgt leder, samt lederne i Søndre Land IL Fotball Yngres, Søndre Land IL Fotball senior, Søndre Land IL Ski, Søndre Land IL Håndball og Søndre Land IL Friidrett. Alliansen skal i henhold til sine vedtekter også ha en egen kasserer, men dette vervet har en ikke greid å fylle det siste året.

Organisatoriske forhold i alliansen er også et tema som sliter ut tillitsvalgte. Alliansen står som eier og driver av gressbane for fotball, knøttebaner, klubbhus for fotball og har bortfestet grunnen til kunstgressbane og friidrettsbane til kommunen. Etter en prosess over flere år er det fra i år slik at driften og vedlikeholdet ikke skal være et spleiselag blant alle lagene i alliansen, men hvert enkelt lag skal drifte og bære driftskostnadene selv for de anlegg de bruker til sin respektive aktivitet.

SLIL Friidrett drifter utstyrshus laget selv har satt opp og bekostet i nordenden av idrettsparken. Laget utfører også sin del av drift og vedlikehold i idrettsparken med renhold, kosting, blåsing, støvsuging og gressklipping nord for kunstgressbanen og ut til anleggets yttergrense. Kunstgressbanen og langsidene ut til gjerdet langs østre og vestre langside et fotballens ansvarsområde.

Det framgår av årsberetningen som ble godkjent på årsmøtet i SLIL Friidrett at arbeidet i lagets styre foruten egen drift og aktivitet i stor grad dreier seg om «organisatoriske forhold knyttet til SLIL Allianse og anleggsdrift i idrettsparken». Bare det å ivareta friidrettens plass i anlegget er en utmattende maraton. Friidrettens to timer treningstid i anlegget på tirsdagskvelder i sommerhalvåret angripes om igjen og om igjen av de som har sine interesser innenfor løpebanen.

«Oppgaven med å holde banen ren og i god stand innebærer et betydelig arbeid for laget. For den øvrige delen av anlegget oppleves det løpende vedlikeholdet som mangelfullt. Dette gjelder særlig etter vinterdriften av kunstgressbanen, som det aldri ble ryddet helt opp etter i 2018. Banen ble ei heller spylt med vann etter vinterdriften i 2018, slik den skal i henhold til vedlikeholdsinstruksen og -avtalen mellom anleggseier kommunen og SLIL Allianse. For å ha tilfredsstillende forhold på løpebanen på langsidene, som også er publikumsområde under aktivitet på kunstgressbanen, ble det til at kommunen ved to anledninger måtte komme med maskin og mannskap for å fjerne gummigranilat etter vinterdriften», framgår det av årsberetningen.

I drifts- og vedlikeholdsinstruksen for anlegget heter det at friidrettsbanen skal være klar for aktivitet fra det tidspunkt det er naturlig bart i området omkring anlegget.

SLIL Friidrett utfører hele sin drifts- og vedlikeholdsoppgave nord for kunstgressbanen som dugnadsarbeid. Dette som alt annet i SLIL Friidrett er frivillig innsats for å holde kontingent og treningsavgifter for barn og ungdom så lave som mulig. Opprinnelig skulle SLIL Allianse bidra med omkring 1,5 millioner kroner til finansieringen av anlegget. Kommunestyret fritok i 2017 alliansen fra denne forpliktelsen. Det er i steden drifts- og vedlikeholdsarbeidet som skal være alliansens gjenytelse.

Årsmøtet onsdag drøftet situasjonen i idrettsparken og alliansen. Uten at dette var sak på årsmøtet mente årsmøtet at laget bør søke dialog med anleggseier Søndre Land kommune for å få overført de avtalemessige forholdene knyttet til bruk, vedlikehold og drift av kunstgressbanen og friidretsbanen fra SLIL Allianse til de tre brukerne av anlegget: Søndre Land IL Fotball Yngres, Søndre Land IL Fotball senior og Søndre Land IL Friidrett. Det kan i denne sammenheng bli aktuelt for SLIL Friidrett å arbeide for oppløsning av SLIL Allianse.

Når situasjonen i idrettsparken og alliansen «truer friidrettens eksistens» så går det aller mest på utsiktene til å rekruttere frivillige tillitsvalgte til å stå i de forholdene dagens situasjon krever. På årsmøtet la valgkomiteen fram sine forslag til valg uten kandidater til vervene som leder og nestleder.

«Vi har mange nok personer til å bekle et godt og handlekraftig styre, men rollefordelingen går ikke opp. Hovedsaklig på grunn av at leder og nestleder per i dag må stille på møter i Søndre Land IL Allianse, en oppgave som tydeligvis ingen fristes av», beskrev valgkomiteen.

I en situasjon der laget sto overfor å måtte kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å få valgt leder og nestleder, tok både sittende leder Vidar Ødegård og nestleder Ingeborg Engelien Andresen gjenvalg for ett år. Årsmøtet understreket at det må mobiliseres blant medlemmer og foresatte i SLIL Friidrett for å få rekruttere nye kandidater til å bekle disse vervene i årene som kommer.

I mellomtiden vil laget også arbeide for å endringer i avtalemessige forhold i idrettsparken og organisatoriske forhold i SLIL Allianse for at folk i framtida ikke skal skremmes vekk fra å inneha verv i friidretten. For den er det isolert sett mange nok som er villig til å ta i et tak for.

Les mer om drift og vedlikehold av SL Idrettspark her