Godt år for Søndre Land IL Friidrett

Søndre Land IL Friidrett har lagt bak seg et godt år der aktivitet og -utvikling har stått i sentrum. På årsmøtet onsdag 28. februar tok Vidar Ødegård gjenvalg som leder, mens Ingeborg Engelien Andresen overtok som nestleder etter Inger Hagen. Mari Øiom Askvig, en av klubbens aktive, er ny i styret.

Årsberetningen og regnskapet for 2017 forteller om god og solid aktivitet i klubben. 60 barn og ungdom har deltatt regelmessig på organiserte treninger en eller flere dager i uka. Totalt medlemstall i 2017 var i overkant av 100.

Årsmelding for 2017

Sunn økonomi

Regnskapet ble gjort opp med overskudd, som sammen med overskuddet fra 2016 gjør at laget nå har et trygt og godt fundament for videre aktivitet og utvikling. Styret har i 2017 jobbet godt med det økonomiske fundamentet for lagets drift, der økte sponsormidler og inntekter fra lagets aktivitet bidrar vesentlig i en 100 prosent frivillig-/dugnadsbaserte klubbdrift i alle ledd.

Årsmøtet vedtok enstemmig – etter innstilling fra styret – å holde kontigenten og treningsavgiftene i Søndre Land IL Friidrett uforandret også i 2019. Det vil si medlemskontingent på 100 kroner og treningsavgift varierende fra 100 til 400 kroner avhengig av alder og aktivitetsnivå. Vedtaket på årsmøtet i å gjelder kontingent og treningsavgifter for 2019, siden årets kontingent og treningsavgifter for 2018 ble vedtatt av årsmøtet i fjor.

Planer om kastanlegg

Av budsjettet for 2018 framgår at laget planlegger å etablere kastanlegg for diskos, slegge og spyd på Holmenbanen i Fall. Igjen vil det bli kalt på dugnadsinnsats for å realisere dette, samtidig som det vil bli søkt om økonomisk støtte til å dekke nødvendige materielle kostnader for å realisere et slik anlegg for klubbens kastinteresserte utøvere.

Alle valg på årsmøtet ble gjort ved akklamasjon (enstemmig, aplaus). Styret i Søndre Land IL Friidrett er som følger etter årsmøtet:

Leder: Vidar Ødegård (gjenvalgt)

Nestleder: Ingeborg Engelien Andresen (ny/tidligere styremedlem)

Kasserer: Steffen Rudsengen (ikke på valg)

Styremedlem/sportslig leder: Sæmund Moshagen (ikke på valg)

Styremedlem: Mari Øiom Askvig (ny).

Varamedlem til styret: Roger Matungulu Kongolo (gjenvalgt)

Ved møtets avslutning overrakte leder Vidar Ødegård blomster og takk til avtroppende nestleder Inger Hagen etter tre år i lagets styre.