Innlegg

Årsmøte onsdag 4. mars

Godt år for Søndre Land IL Friidrett

Søndre Land IL Friidrett har lagt bak seg et godt år der aktivitet og -utvikling har stått i sentrum. På årsmøtet onsdag 28. februar tok Vidar Ødegård gjenvalg som leder, mens Ingeborg Engelien Andresen overtok som nestleder etter Inger Hagen. Mari Øiom Askvig, en av klubbens aktive, er ny i styret.

Årsberetningen og regnskapet for 2017 forteller om god og solid aktivitet i klubben. 60 barn og ungdom har deltatt regelmessig på organiserte treninger en eller flere dager i uka. Totalt medlemstall i 2017 var i overkant av 100.

Årsmelding for 2017

Sunn økonomi

Regnskapet ble gjort opp med overskudd, som sammen med overskuddet fra 2016 gjør at laget nå har et trygt og godt fundament for videre aktivitet og utvikling. Styret har i 2017 jobbet godt med det økonomiske fundamentet for lagets drift, der økte sponsormidler og inntekter fra lagets aktivitet bidrar vesentlig i en 100 prosent frivillig-/dugnadsbaserte klubbdrift i alle ledd.

Årsmøtet vedtok enstemmig – etter innstilling fra styret – å holde kontigenten og treningsavgiftene i Søndre Land IL Friidrett uforandret også i 2019. Det vil si medlemskontingent på 100 kroner og treningsavgift varierende fra 100 til 400 kroner avhengig av alder og aktivitetsnivå. Vedtaket på årsmøtet i å gjelder kontingent og treningsavgifter for 2019, siden årets kontingent og treningsavgifter for 2018 ble vedtatt av årsmøtet i fjor.

Planer om kastanlegg

Av budsjettet for 2018 framgår at laget planlegger å etablere kastanlegg for diskos, slegge og spyd på Holmenbanen i Fall. Igjen vil det bli kalt på dugnadsinnsats for å realisere dette, samtidig som det vil bli søkt om økonomisk støtte til å dekke nødvendige materielle kostnader for å realisere et slik anlegg for klubbens kastinteresserte utøvere.

Alle valg på årsmøtet ble gjort ved akklamasjon (enstemmig, aplaus). Styret i Søndre Land IL Friidrett er som følger etter årsmøtet:

Leder: Vidar Ødegård (gjenvalgt)

Nestleder: Ingeborg Engelien Andresen (ny/tidligere styremedlem)

Kasserer: Steffen Rudsengen (ikke på valg)

Styremedlem/sportslig leder: Sæmund Moshagen (ikke på valg)

Styremedlem: Mari Øiom Askvig (ny).

Varamedlem til styret: Roger Matungulu Kongolo (gjenvalgt)

Ved møtets avslutning overrakte leder Vidar Ødegård blomster og takk til avtroppende nestleder Inger Hagen etter tre år i lagets styre.

Sakliste for årsmøtet 28. februar

Det avholdes årsmøte i Søndre Land IL Friidrett i møterommet i Søndre Land-Hallen onsdag 28. februar kl. 18.00.

Saklista inneholder ordinære årsmøtesaker som årsberetning og regnskap for 2017, fastsettelse av medlemskontigent og treningsavgifter for 2019, budsjett for 2018 og valg.

Merk at det er neste års kontingent og treningsavgifter som skal vedtak av årsmøtet i år. Årets kontingent og treningsavgifter ble vedtatt av årsmøtet i fjor. Styrets forslag er at kontingent og treningsavgifter holdes uforandret.

Sakliste årsmøte 2018

Årsmelding for 2017

Alle medlemmer i Søndre Land IL Friidrett ønskes velkommen. Det serveres kaffe/mineralvann og kake.

Gjenvalg i Søndre Land IL Friidrett

Et aktivt og godt 2015 i Søndre Land IL Friidrett ble oppsummert og avsluttet under klubbens årsmøte mandag kveld. Det borger godt for fortsatt stabil og stø drift av klubben at alle valgene under årsmøtet ble gjort med gjenvalg. Det betyr at Per Espen Eid fortsetter som leder og Kristen Granum som kasserer for to nye år. nestleder Inger Hagen, sekretær Heidi Lysen og sportslig leder/styremedlem Sæmund Moshagen var ikke på valg.

Også varamedlem til styret, Vidar Ødegård, tok gjenvalg. Det samme med revisorene Geir Skogsbakken og Kai Ole Neraker. Valgkomiteen ved Per Axel Pettersen, Kristin Stavik Moshagen og Lise Klevengen Kvitvær påtok seg gjenvalg.

Årsmelding, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent. Revidert lov i henhold til ny lovnorm fra Norges Idrettsforbund ble vedtatt. Det samme ble medlemskontingent og treningsavgifter, som videreføres for både 2016 og 2017. Satsene ble vedtatt for to år for at klubben skal kunne kreve inn kontingent og treningsavgifter i begynnelsen av året, og ikke måtte vente til etter et årsmøte på våren.

Søndre Land IL Friidrett har tilfredsstillende økonomi. Regnskapet for 2015 er gjort opp med et driftsunderskudd på 9917 kroner. For 2016 er det budsjettert med overskudd.

Les om medlemskap, kontingent og treningsavgifter her.

Les årsmøtedokumentene her

Les protokollen fra årsmøtet Årsmøteprotokoll

Revidert lov for SLIL Friidrett legges ut HER når den er godkjent og returnert fra OFIK.

Styret og andre verv i Søndre Land IL Friidrett er som følger etter årsmøtet 14. mars 2015:

Leder: Per Espen Eid (valgt for to år).

Nestleder: Inger Hagen (ikke på valg).

Kasserer: Kristen Granum (valgt for to år).

Sekretær: Heidi Lysen (ikke på valg).

Sportslig leder/styremedlem: Sæmund Moshagen (ikke på valg).

Vara: Vidar Ødegård (valgt for ett år).

Revisorer: Geir Skogsbakken og Kai Ole Neraker (valgt for ett år).

Valgkomite: Per Axel Pettersen, Kristin Stavik Moshagen og Lise Klevengen Kvitvær (valg for ett år).